امیر تتلو از تمرین پرسپولیس اخراج شد و برای همیشه خوانندگی را کنار گذاشت!