توضیحات به نام خدا با سلام بازی جدید شرکت ژوپین رایانه پارس(پراید بچه