سانسور دوبله شده فارسی و پخش توسط موسسه فرهنگی سینما 24