من يه مسافرم/كه تو كشور مجاورم/ولي فقط اينو خدا مي دونه كه بعد از اينج