یکی هست، که دیگه نیست…خداحافظ مرتضی آروم و راحت بخواب، همیشه در قلب ما