به همراه زیرنویس انگلیسی نصب شده بر روی فیلم برای تقویت زبان انگلیسی ا